UPUTE ZA GLASANJE I LISTE SVIH KANDIDATA

Izbori na nivou džemata održat će se u petak,  05. decembra 2014. godine, a glasanje se može obaviti od 9:00 -19:00 sati u prostorijama mekteba.

Pravo glasa ima svaki član Islamske zajednice koji je navršio osamnaest godina i koji izvršava svoje obaveze u džematu. Drugim riječima oni koji plaćaju članarinu, njihovi supružnici i djeca do 25 godina imaju pravo glasa.

Prilikom glasanja od pripadnika džemata će se zatražiti legitimacija i svojeručan potpis, na za to određenom mjestu, na biračkom spisku u svrhu evidencije. Birački spiskovi su otvorenog tipa što znači da svako onaj ko dokaže da je član, ako ga nema na spisku njegovo ime se može dopisati i on ima pravo glasa. 

Niko ne može glasati za drugu osobu osim ako pripadnik džemata nije sposoban sam obaviti čin glasanja (nepismeni, slijepi i sl.). Takva osoba može dovesti pratioca koji će glasati za njega ili može zatražiti od druge osobe koja se nađe na biračkom mjestu da u njegovom prisustvu obavi glasanje umjesto njega. Ovakve slučajeve birački odbor treba da evidentira.

Birački odbor je ovlašten da daje uputstva o glasanju, ali bez utjecaja na volju birača. Na glasačkim listićima glasač zaokružuje redne brojeve pod kojima su upisani kandidati kojima on daje svoj glas.           

Glasački listić neće biti važeći ukoliko je zaokruženo više kandidata od broja koji se bira, ukoliko bude zaokružen manji broj predloženih kandidata listić je važeći. Glasački listići na kojima je vršeno bilo kakvo prepravljanje, dopisivanje ili potpisivanje, smatrat će se nevažećim.

LISTA DELEGATA DŽEMATA ZA IZBORNO TIJELO KOJE BIRA SABORNIKE ISLAMSKE ZAJEDNICE

R.br. Prezime i ime  Adresa
 1. Muhamed Begović D. Luka
 2. Elvir Šehić Bioča
 3. Kemal Mešetović Mlini
 4. Tarik Omerhodžić Mlini 5

LISTA ZA SKUPŠTINU MEDŽLISA

R.br. Prezime i ime Adresa
1. Namir Ganić Mlini
2. Senaid Bešlija Bos. Put 126
3. Selver Šehić Bioča
4. Salih Džafo Hadžići
5. Mustafa Džafo Mlini
6. Hodžić Ibrahim G. Luka

LISTA ZA DŽEMATSKI ODBOR

R.br. Prezime i ime Adresa
1. Efid Šehić Bioča
2. Rasim Omerhodžić Mlini 5
3. Sakib Rizvić D. Luka 75
4. Mehmed Softić Bosanski put
5. Naser Mešetović Mlini 47
6. Derviš Bešlija D. Luka
7. Sedik Dervišević Bos. put 204
8. Mehmed Selimović Hadžići
9. Ahmet Novokmet Luka
10. Mustafa Mešetović Mlini
11. Haris (Edin) Avdibegović Kaderići
12. Sead Čeho Luka
13. Hamdo Fazlić Luka
14. Safet Mešetović Mlini