Jutarnji i večernji zikr

JUTARNJI ZIKR

VEČERNJI ZIKR

 

E'UZU BILLAHI MINEŠ-ŠEJTANIR-RADŽIM
BISMILLAHIR-RAHMANIR-RAHIM
KUL JA EJJUHEL-KAFIRUN. LA E'ABUDU MA TA'BUDUN. VE LA ENTUM A'BIDUNE MA E'ABUD. VE LA ENE A'BIDUN MA ABEDTUM. VE LA ENTUM A'BIDUNE MA E'ABUD. LEKUM DINUKUM VE LIJE DIN.

Utječem se Allahu dž.š. da me sačuva od prokletog šejtana. U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog.
Reci: “O vi nevjernici, ja se neću klanjati onima kojima se vi klanjate, a ni vi se nećete klanjati Onome kome se ja klanjam; ja se nisam klanjao onima kojima ste se vi klanjali, a i vi se niste klanjali Onome kome se ja klanjam, vama – vaša vjera, a meni – moja!” 

BISMILLAHIR-RAHMANIR-RAHIM
IZA DŽAE NASRULLAHI VEL VETH. VE REEJTEN-NASE JEDHULUNE FI DINILLAHI EFVADŽA. FE SEBBIH BI HAMDI RABBIKE VESTAGFIRH, INNEHU KANE TEVVABA.

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog.
Kada Allahova pomoć i pobjeda dođu, i vidiš ljude kako u skupinama u Allahovu vjeru ulaze – ti veličaj Gospodara svoga i moli Ga da ti oprosti, On je uvijek pokajanje primao.

BISMILLAHIR-RAHMANIR-RAHIM
KUL HUVALLAHU EHAD. ALLAHUS-SAMED. LEM JELID VE LEM JULED. VE LEM JEKUL-LEHU KUFUVEN EHAD. (3x)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog. Reci: “On je Allah – Jedan. Allah je Utočište svakom. Nije rodio i rođen nije, i niko Mu ravan nije.” (3x)

BISMILLAHIR-RAHMANIR-RAHIM
KUL E'UZU BI RABBIL FELEK. MIN ŠERRI MA HALEK. VE MIN ŠERRI GASIKIN IZA VEKAB. VE MIN ŠERRINNEFFASATI FIL UKAD. VE MIN ŠERRI HASIDIN IZA HASED. (3x)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog. Reci: “Utječem se Gospodaru svitanja od zla onoga što On stvara, i od zla mrkle noći kada razastre tmine, i od zla smutljivca kad smutnje sije, i od zla zavidljivca kad zavist ne krije.” (3x)

BISMILLAHIR-RAHMANIR-RAHIM
KUL E'UZU BI RABBIN-NAS. 
MELIKIN-NAS. ILAHIN-NAS. MIN ŠERRIL-VESVASIL-HANNAS. ELLEZI JUVESVISU FI SUDURIN-NAS. MINEL-DŽINNETI VEN-NAS. (3x)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog. Reci: “Tražim zaštitu Gospodara ljudi, Vladara ljudi, Boga ljudi, od zla šejtana – napasnika, koji zle misli unosi u srca ljudi – od džina i od ljudi.” (3x)  

ASBAHNA VE ASBAHA EL-MULKU LILLAH, VEL HAMDU LILLAH LA ŠERIKE LEH, LA ILAHE ILLA HUVE VE ILEJHIN-NUŠUR. (3x)

Osvanuli smo i osvanulo je carstvo Allahovo.Hvala Allahu. Njemu nema niko ravan. Nema drugog boga osim Njega, kod Njega je zadnje proživljenje. (3x)

ASBAHNA ‘ALA FITRETIL-ISLAM, VE KELIMETIL-IHLAS, VE ‘ALA DINI NEBIJJINA MUHAMMEDIN SALLALLAHU ‘ALEJHI VE SELLEM, VE ‘ALA MILLETI EBINA IBRAHIME HANIFEN VE MA KANE MINEL MUŠRIKIN. (3x)

Osvanuli smo kao muslimani i sa riječima čistog vjerovanja, u vjeri našeg Poslanika Muhammeda s.a.v.s. i u milletu – lozi našeg oca Ibrahima koji je ispravno vjerovao i nikoga nije Allahu ravnim smatrao. (3x)

ALLAHUME INNI ASBAHTU MINKE FI NI'METIN VE ‘AFIJETIN VE SITR, FE ETMIM NI'METEKE ‘ALEJJE VE ‘AFIJETEKE VE SITREKE FID-DUN-JA VEL AHIREH.

Allahu moj, osvanuo sam u blagodati, milosti i okrilju što si mi darovao. Upotpuni prema meni Svoju blagodat, Svoju milost i Svoju zaštitu na Dunjaluku i Ahiretu. (3x)

ALLAHUME MA ASBAHA BI MIN NI'METIN EV BI EHADIN MIN HALKIKE FE MINKE VAHDEKE LA ŠERIKE LEK, FE LEKEL HAMDU VE LEKEŠ-ŠUKR.

Allahu moj, blagodati sa kojom sam osvanuo ja ili bilo ko od Tvojih stvorenja su dar od Tebe, Jedinog, Ti nemaš saučesnika, Tebi neka je hvala i zahvala. (3x)

JA RABBI LEKEL HAMDU KEMA JENBEGI LI DŽELALI VEDŽHIKE VE ‘AZIMI SULTANIK. (3x)

Gospodaru moj, hvala Ti koliko dolikuje veličini Tvoga bića i moći Tvoje vladavine. (3x)

REDITU BILLAHI RABBA, VE BIL ISLAMI DINA, VE BI SEJJIDINA MUHAMMEDIN NEBIJJEN VE RESULA. (3x)

Zadovoljan sam da mi Allah Gospodar bude, da mi Islam vjera bude i da mi Muhammed vjerovjesnik i poslanik bude. (3x)

SUBHANALLAHI VE BI HAMDIHI, ADEDE HALKIHI VE RIDA NEFSIHI, VE ZINETE ‘ARŠIHI VE MIDADE KALIMATIHI. (3x)

Slava Allahu i hvala Mu brojem Njegovih stvorenja, koliko Mu duša želi, koliko Mu prijesto teži i koliko treba tinte za Njegove riječi. (3x)

BISMILLAHILLEZI LA JEDURRU ME'ASMIHI ŠEJUN FIL-ERDI VE LA FIS-SEMAI VE HUVES-SEMIU'L-‘ALIM. (3x)

U ime Allah čijem imenu ništa na nebesima i Zemlji ne škodi. On sve čuje i sve zna. (3x)

ALLAHUME INNA NE'UZU BIKE MIN EN NUŠRIKE BIKE ŠEJ'EN NE'ALEMUHU, VE NESTAGFIRUKE LI MA LA NE'ALEMUH. (3x)

Allahu naš, sačuvaj nas da ti ne učinimo širk svjesno, a oprosti nam ako iz neznanja pogriješimo. (3x)

E'UZU BI KELIMATILLAHIT-TAMMATI MIN ŠERRI MA HALEK. (3x)

Utječem se Allahovim savršenim riječima od zla kojeg je stvorio. (3x)

ALLAHUMME INNI EUZU BIKE MINEL-HEMMI VEL-HAZENI, VE EUZU BIKE MINEL-ADŽZI VEL-KESELI, VE EUZU BIKE MINEL-DŽUBNI VEL-BUHLI, VE EUZU BIKE MIN GALEBETID-DEJNI VE KAHRIR-RIDŽAL. (3x)

Allahu moj, zaštiti me od brige, tuge, nemoći, ljenosti, škrtosti, strašljivosti, od tereta duga i od toga da padnem u ovisnost od drugih ljudi. (3x)

ALLAHUME ‘AFINI FI BEDENI, ALLAHMUMME ‘AFINI FI SEM'I, ALLAHUMME ‘AFINI FI BESARI. LA ILAHE ILLA ENTE. ALLAHUMME INNI E'UZU BIKE MINEL-KUFRI VEL-FAKRI, VE E'UZU BIKE MIN ‘AZABIL-KABRI, LA ILAHE ILLA ENTE. (3x)

Allahu moj, sačuvaj moje tijelo. Allahu moj, sačuvaj moj sluh. Allahu moj, sačuvaj moj vid. Nema drugog Boga osim Tebe. Allahu moj, tražim zaštitu od nevjerstva i siromaštva, tražim zaštitu od patnji u kaburu. Nema drugog Boga osim Tebe. (3x)

ALLAHUMME ENTE RABBI, LA ILAHE ILLA ENTE, HALAKTENI VE ENE ‘ABDUKE, VE ENE ‘ALA ‘AHDIKE VE VE'ADIKE MESTETA'TU, E'UZU BIKE MIN ŠERRI MA SANA'TU, EBUU LEKE BI NI'AMETIKE ‘ALEJJE, VE EBUU BI ZENBI, FAGFIRLI FE INNEHU LA JAGFIRUZ-ZUNUBE ILLA ENTE. (3x)

Allahu moj, Ti si moj Gospodar, nema boga osim Tebe. Stvorio si me i ja sam Tvoj rob. Ja se držim ugovora i obećanja što sam ih Tebi dao, koliko mogu. Zaštiti me od zla koje počinim. Ja priznajem Tvoje blagodati prema meni, a priznajem i svoje grijehe. Oprosti mi, jer osim Tebe, grijehe niko oprostiti ne može. (3x)

ESTAGFIRULLAHEL-AZIMELLEZI LA ILAHE ILLA HUVEL-HAJJEL-KAJJUME VE ETUBU ILEJH. (3x)

Tražim oprost od Allaha, osim kojeg drugog boga nema, Živog i Vječnog i Njemu se kajem. (3x)

ALLAHUMME SALLI ‘ALA SEJJIDINA MUHAMMEDIN VE ‘ALA ALI SEJJIDINA MUHAMMEDIN KEMA SALLEJTE ‘ALA SEJJIDINA IBRAHIME VE ‘ALA ALI SEJJIDINA IBRAHIME VE BARIK ‘ALA SEJJIDINA MUHAMMEDIN VE ‘ALA ALI SEJJIDINA MUHAMMEDIN KEMA BAREKTE ‘ALA SEJJIDINA IBRAHIME VE ‘ALA ALI SEJJIDINA IBRAHIME FIL ‘ALEMINE, INNEKE HAMIDUN MEDŽID. (10x)

Allahu moj, podari Svoj salavat našem miljeniku Muhammedu, rodu našeg miljenika Muhammeda, kao što si podario našem miljeniku Ibrahimu i rodu našeg miljenika Ibrahima. Podari svoj blagoslov našem miljeniku Muhammedu i rodu našeg miljenika Muhammeda, kao što si podario našem miljeniku Ibrahimu i rodu našeg miljenika Ibrahima među svim svjetovima. Ti si, uistinu, hvaljen i slavljen. (10x)

SUBHANALLAHI VEL-HAMDU LILLAHI VE LA ILAHE ILLALLAHU VALLAHU EKBER. (100x)

Slava Allahu. Hvala Allahu. Nema Boga osim Allaha. Allah je najveći. (100x)

LA ILAHE ILLALLAHU VAHDEHU LA ŠERIKE LEH, LEHUL MULKU VE LEHUL HAMDU VE HUVE ‘ALA KULLI ŠEJ'IN KADIR. (10x)

Nema boga osim Allaha, On je jedan, niko Mu ravan nije, Njemu pripada vlast i hvala, Njegova moć je iznad svega. (10x)

SUBHANEKELLAHUMME VE BI HAMDIKE, EŠHEDU EN LA ILAHE ILLA ENTE, ESTAGFIRUKE VE ETUBU ILEJK. (3x)

Allahu moj, slava Ti i hvala. Svjedočim da nema drugog boga osim Tebe. Molim Te za oprost i kajem se. (3x)

 

E'UZU BILLAHI MINEŠ-ŠEJTANIR-RADŽIM
BISMILLAHIR-RAHMANIR-RAHIM
KUL JA EJJUHEL-KAFIRUN. LA E'ABUDU MA TA'BUDUN. VE LA ENTUM A'BIDUNE MA E'ABUD. VE LA ENE A'BIDUN MA ABEDTUM. VE LA ENTUM A'BIDUNE MA E'ABUD. LEKUM DINUKUM VE LIJE DIN.

Utječem se Allahu dž.š. da me sačuva od prokletog šejtana. U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog.
Reci: “O vi nevjernici, ja se neću klanjati onima kojima se vi klanjate, a ni vi se nećete klanjati Onome kome se ja klanjam; ja se nisam klanjao onima kojima ste se vi klanjali, a i vi se niste klanjali Onome kome se ja klanjam, vama – vaša vjera, a meni – moja!” 

BISMILLAHIR-RAHMANIR-RAHIM
IZA DŽAE NASRULLAHI VEL VETH. VE REEJTEN-NASE JEDHULUNE FI DINILLAHI EFVADŽA. FE SEBBIH BI HAMDI RABBIKE VESTAGFIRH, INNEHU KANE TEVVABA.

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog.
Kada Allahova pomoć i pobjeda dođu, i vidiš ljude kako u skupinama u Allahovu vjeru ulaze – ti veličaj Gospodara svoga i moli Ga da ti oprosti, On je uvijek pokajanje primao.

BISMILLAHIR-RAHMANIR-RAHIM
KUL HUVALLAHU EHAD. ALLAHUS-SAMED. LEM JELID VE LEM JULED. VE LEM JEKUL-LEHU KUFUVEN EHAD. (3x)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog. Reci: “On je Allah – Jedan. Allah je Utočište svakom. Nije rodio i rođen nije, i niko Mu ravan nije.” (3x)

BISMILLAHIR-RAHMANIR-RAHIM
KUL E'UZU BI RABBIL FELEK. MIN ŠERRI MA HALEK. VE MIN ŠERRI GASIKIN IZA VEKAB. VE MIN ŠERRINNEFFASATI FIL UKAD. VE MIN ŠERRI HASIDIN IZA HASED. (3x)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog. Reci: “Utječem se Gospodaru svitanja od zla onoga što On stvara, i od zla mrkle noći kada razastre tmine, i od zla smutljivca kad smutnje sije, i od zla zavidljivca kad zavist ne krije.” (3x)

BISMILLAHIR-RAHMANIR-RAHIM
KUL E'UZU BI RABBIN-NAS. 
MELIKIN-NAS. ILAHIN-NAS. MIN ŠERRIL-VESVASIL-HANNAS. ELLEZI JUVESVISU FI SUDURIN-NAS. MINEL-DŽINNETI VEN-NAS. (3x)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog. Reci: “Tražim zaštitu Gospodara ljudi, Vladara ljudi, Boga ljudi, od zla šejtana – napasnika, koji zle misli unosi u srca ljudi – od džina i od ljudi.” (3x)  

EMSAJNA VE EMSA EL-MULKU LILLAH, VEL HAMDU LILLAH LA ŠERIKE LEH, LA ILAHE ILLA HUVE VE ILEJHIL-MASIR. (3x)

Omrkli smo i omrklo je carstvo Allahovo. Hvala Allahu. Njemu nema niko ravan. Nema drugog boga osim Njega, kod Njega je zadnji povratak. (3x)

EMSAJNA ‘ALA FITRETIL-ISLAM, VE KELIMETIL-IHLAS, VE ‘ALA DINI NEBIJJINA MUHAMMEDIN SALLALLAHU ‘ALEJHI VE SELLEM, VE ‘ALA MILLETI EBINA IBRAHIME HANIFEN VE MA KANE MINEL MUŠRIKIN. (3x)

Omrkli smo kao muslimani i sa riječima čistog vjerovanja, u vjeri našeg Poslanika Muhammeda s.a.v.s. i u milletu – lozi našeg oca Ibrahima koji je ispravno vjerovao i nikoga nije Allahu ravnim smatrao. (3x)

ALLAHUME INNI EMSEJTU MINKE FI NI'METIN VE ‘AFIJETIN VE SITR, FE ETMIM NI'METEKE ‘ALEJJE VE ‘AFIJETEKE VE SITREKE FID-DUN-JA VEL AHIREH. (3x)

Allahu moj, omrknuo sam u blagodati, milosti i okrilju što si mi darovao. Upotpuni prema meni Svoju blagodat, Svoju milost i Svoju zaštitu na Dunjaluku i Ahiretu. (3x)

ALLAHUME MA EMSA BI MIN NI'METIN EV BI EHADIN MIN HALKIKE FE MINKE VAHDEKE LA ŠERIKE LEK, FE LEKEL HAMDU VE LEKEŠ-ŠUKR. (3x)

Allahu moj, blagodati sa kojom sam omrknuo ja ili bilo ko od Tvojih stvorenja su dar od Tebe, Jedinog, Ti nemaš saučesnika, Tebi neka je hvala i zahvala. (3x)

JA RABBI LEKEL HAMDU KEMA JENBEGI LI DŽELALI VEDŽHIKE VE ‘AZIMI SULTANIK. (3x)

Gospodaru moj, hvala Ti koliko dolikuje veličini Tvoga bića i moći Tvoje vladavine. (3x)

REDITU BILLAHI RABBA, VE BIL ISLAMI DINA, VE BI SEJJIDINA MUHAMMEDIN NEBIJJEN VE RESULA. (3x)

Zadovoljan sam da mi Allah Gospodar bude, da mi Islam vjera bude i da mi Muhammed vjerovjesnik i poslanik bude. (3x)

SUBHANALLAHI VE BI HAMDIHI, ADEDE HALKIHI VE RIDA NEFSIHI, VE ZINETE ‘ARŠIHI VE MIDADE KALIMATIHI. (3x)

Slava Allahu i hvala Mu brojem Njegovih stvorenja, koliko Mu duša želi, koliko Mu prijesto teži i koliko treba tinte za Njegove riječi. (3x)

BISMILLAHILLEZI LA JEDURRU ME'ASMIHI ŠEJUN FIL-ERDI VE LA FIS-SEMAI VE HUVES-SEMIU'L-‘ALIM. (3x)

U ime Allah čijem imenu ništa na nebesima i Zemlji ne škodi. On sve čuje i sve zna. (3x)

ALLAHUME INNA NE'UZU BIKE MIN EN NUŠRIKE BIKE ŠEJ'EN NE'ALEMUHU, VE NESTAGFIRUKE LI MA LA NE'ALEMUH. (3x)

Allahu naš, sačuvaj nas da ti ne učinimo širk svjesno, a oprosti nam ako iz neznanja pogriješimo. (3x)

E'UZU BI KELIMATILLAHIT-TAMMATI MIN ŠERRI MA HALEK. (3x)

Utječem se Allahovim savršenim riječima od zla kojeg je stvorio. (3x)

ALLAHUMME INNI EUZU BIKE MINEL-HEMMI VEL-HAZENI, VE EUZU BIKE MINEL-ADŽZI VEL-KESELI, VE EUZU BIKE MINEL-DŽUBNI VEL-BUHLI, VE EUZU BIKE MIN GALEBETID-DEJNI VE KAHRIR-RIDŽAL. (3x)

Allahu moj, zaštiti me od brige, tuge, nemoći, ljenosti, škrtosti, strašljivosti, od tereta duga i od toga da padnem u ovisnost od drugih ljudi. (3x)

ALLAHUME ‘AFINI FI BEDENI, ALLAHMUMME ‘AFINI FI SEM'I, ALLAHUMME ‘AFINI FI BESARI. LA ILAHE ILLA ENTE. ALLAHUMME INNI E'UZU BIKE MINEL-KUFRI VEL-FAKRI, VE E'UZU BIKE MIN ‘AZABIL-KABRI, LA ILAHE ILLA ENTE. (3x)

Allahu moj, sačuvaj moje tijelo. Allahu moj, sačuvaj moj sluh. Allahu moj, sačuvaj moj vid. Nema drugog Boga osim Tebe. Allahu moj, tražim zaštitu od nevjerstva i siromaštva, tražim zaštitu od patnji u kaburu. Nema drugog Boga osim Tebe. (3x)

ALLAHUMME ENTE RABBI, LA ILAHE ILLA ENTE, HALAKTENI VE ENE ‘ABDUKE, VE ENE ‘ALA ‘AHDIKE VE VE'ADIKE MESTETA'TU, E'UZU BIKE MIN ŠERRI MA SANA'TU, EBUU LEKE BI NI'AMETIKE ‘ALEJJE, VE EBUU BI ZENBI, FAGFIRLI FE INNEHU LA JAGFIRUZ-ZUNUBE ILLA ENTE. (3x)

Allahu moj, Ti si moj Gospodar, nema boga osim Tebe. Stvorio si me i ja sam Tvoj rob. Ja se držim ugovora i obećanja što sam ih Tebi dao, koliko mogu. Zaštiti me od zla koje počinim. Ja priznajem Tvoje blagodati prema meni, a priznajem i svoje grijehe. Oprosti mi, jer osim Tebe, grijehe niko oprostiti ne može. (3x)

ESTAGFIRULLAHEL-AZIMELLEZI LA ILAHE ILLA HUVEL-HAJJEL-KAJJUME VE ETUBU ILEJH. (3x)

Tražim oprost od Allaha, osim kojeg drugog boga nema, Živog i Vječnog i Njemu se kajem. (3x)

ALLAHUMME SALLI ‘ALA SEJJIDINA MUHAMMEDIN VE ‘ALA ALI SEJJIDINA MUHAMMEDIN KEMA SALLEJTE ‘ALA SEJJIDINA IBRAHIME VE ‘ALA ALI SEJJIDINA IBRAHIME VE BARIK ‘ALA SEJJIDINA MUHAMMEDIN VE ‘ALA ALI SEJJIDINA MUHAMMEDIN KEMA BAREKTE ‘ALA SEJJIDINA IBRAHIME VE ‘ALA ALI SEJJIDINA IBRAHIME FIL ‘ALEMINE, INNEKE HAMIDUN MEDŽID. (10x)

Allahu moj, podari Svoj salavat našem miljeniku Muhammedu, rodu našeg miljenika Muhammeda, kao što si podario našem miljeniku Ibrahimu i rodu našeg miljenika Ibrahima. Podari svoj blagoslov našem miljeniku Muhammedu i rodu našeg miljenika Muhammeda, kao što si podario našem miljeniku Ibrahimu i rodu našeg miljenika Ibrahima među svim svjetovima. Ti si, uistinu, hvaljen i slavljen. (10x)

SUBHANALLAHI VEL-HAMDU LILLAHI VE LA ILAHE ILLALLAHU VALLAHU EKBER. (100x)

Slava Allahu. Hvala Allahu. Nema Boga osim Allaha. Allah je najveći. (100x)

LA ILAHE ILLALLAHU VAHDEHU LA ŠERIKE LEH, LEHUL MULKU VE LEHUL HAMDU VE HUVE ‘ALA KULLI ŠEJ'IN KADIR. (10x)

Nema boga osim Allaha, On je jedan, niko Mu ravan nije, Njemu pripada vlast i hvala, Njegova moć je iznad svega. (10x)

SUBHANEKELLAHUMME VE BI HAMDIKE, EŠHEDU EN LA ILAHE ILLA ENTE, ESTAGFIRUKE VE ETUBU ILEJK. (3x)

Allahu moj, slava Ti i hvala. Svjedočim da nema drugog boga osim Tebe. Molim Te za oprost i kajem se. (3x)