IZBORI U ISLAMSKOJ ZAJEDNICI

Allah vam zapovijeda da odgovorne službe onima koji su ih dostojni povjeravate i kada ljudima sudite da pravično sudite. Uistinu je divan Allahov savjet! – A Allah doista sve čuje i vidi.

U prethodnim hutbama govorili smo o raznim oblicima džihada tj. ulaganja truda i napora na Božijem putu. Jedan vid bobre na Božijem putu jeste i nastojanje i ulaganje bilo kojih ljudskih resursa; znanja, iskustva, vremena, novca, ugleda s ciljem  da se popravi stanje u društvu. Svaki musliman treba biti aktivan u stvarima javnog dobra i društvenog interesa. Musliman ne smije ravnodušno i pasivno posmatrati šta se oko njega dešava, a da sam ne učestvuje u činjenju i promovisanju dobra. Jedna od aktivnosti koja nam predstoji i u koju se trebamo maksimalno uključiti su izbori unutar IZ.

Želim napomenuti da se glasanje u islamu tretira kao svjedočenje i kao što je po islamu obaveza čovjeka da se odazove kada ga pozovu da posvjedoči, isto tako je i naša obaveza da izađemo na izbore i zaokružimo one za koje mi mislimo da su najbolji i najsposobniji za te funkcije. Kao što smo rekli to glasanje se tretira kao naše svjedočenje, a svjedočenje uvijek treba biti istinito. Nekada je svjedočenje teško i mučno ali ono je obaveza vjernika kako bi život među ljudima bio što uređeniji i pravedniji. Prilikom izbora budimo svjesni činjenice da biramo ljude, a ne meleke, tj. svakom od nas se može pronaći greška pa tako i predloženim kandidatima, ali ipak se može i treba praviti razlika i birati najbolje. 

Ukoliko neko svjedoči o valjanosti nekog kandidata samo zbog toga što je on njegov bližnji, ili iz njegovog mjesta ili zbog lične koristi koju očekuje od njega, taj je postupio suprotno Allahovoj riječi: O vjernici, budite uvijek pravedni, svjedočite Allaha radi, pa i na svoju štetu ili na štetu roditelja i rođaka, bio on bogat ili siromašan, ta Allahovo je da se brine o njima! Zato ne slijedite strasti – kako ne biste bili nepravedni. A ako budete krivo svjedočili ili svjedočenje izbjegavali – pa, Allah zaista zna ono što radite. (Sura Nisa, 135.)

Ovo je zgodna prilika da se prisjetimo jedne od poruka najodabranije Kur'anske sure, Fatihe. Naime, u prvom dijelu sure Allah govori o sebi, u drugom dijelu sure Allah nas upućuje kako da mu se obraćamo i molimo. Mi svakodnevno učimo: Ijjake nabudu. Samo Tebe obožavamo i samo od Tebe pomoć tražimo. Uputi nas na pravi put… Ovo su ajeti koje svakodnevno učimo 40 puta, ali olahko prelazimo preko njihovog značenja, zato ovom prilikom obratimo pažnju da se ovdje spominje množina, a ne jednina. Obožavamo, tj. mi, a nije rečeno ja te obožavam, Uputi nas, a nije rečeno Uputi mene… što bi po našim ljudskim rezonima bilo logičnije.  Ovim ajetima Sveznajući Allah nas upućuje da se molimo za zajednicu, čiji smo mi član, pa se tako istovremno molimo i za sebe, a ne da se molimo samo za sebe.

Drugim riječima trebamo interes zajednice staviti ispred ličnih interesa jer ako se ostvare interesi zajednice onda će se ostvriti i naši lični interesi u okviru nje, ali i interesi svih nas, a ako budemo nastojali da ostvarimo prije svega lične interese onda interesi zajednice će biti zapostavljeni i vrlo često izigrani i neostvareni. Nažalost mi živimo u vremenu u kojem se ostvarivanje ličnih interesa stavlja na prvo mjesto i često su interesi zajednice podređeni tome. Želimo naglasiti da ostvarivanje ličnih interesa nije zabranjeno, naprotiv normalno je da se svako bori za sebe i ostvarivanje onoga što on smatra da mu je potrebno, ali to ostvarivanje ličnih interesa mora biti na dozvoljen način i ne smije biti na štetu zajednice, a pogotovu to ne smije biti pod izgovorom ostvarivanja interesa zajednice.

Tehnička pitanja oko izbora

Prva faza izbora tj. izbori na nivou džemata održat će se u naredni petak,  05. decembra 2014. godine, a izbori za izvršne odbore i Sabor održat će se 20. i 21. decembra 2014. godine. Izbori će se obaviti od 9:00 – 19:00 sati u prostorijama mekteba.

Ko i kako može glasati?

Pravo glasa ima svaki član IZ koji je navršio osamnaest godina života. Drugim riječima oni koji plaćaju članarinu, njihovi supružnici i djeca do 25 godina imaju pravo glasa. Prilikom glasanja bit će birački spiskovi na bazi evidencija o članstvu. Birački spiskovi su otvorenog tipa što znači da svako onaj ko dokaže da je član, ako ga nema na spisku njegovo ime se može dopisati i on ima pravo glasa. Do sada su pravo glasa imali pripadnici IZ tj. svi muslimani koji se osjećaju pripadnicima IZ mogli su glasati. Sada su izborna pravila izmijenjena i pravo glasa imaju samo članovi IZ tj. oni koji plaćaju članarinu, makar i neredovno, i izvršavaju svoje obaveze u džematu.

Također, pravo da bude biran ima onaj član IZ koji je izmirio članarinu u zadnje tri godine. Džematlije biraju članove džematskog odbora, zastupnike džemata u skupštinu medžlisa i delegate džemata za izborno tijelo koje bira sabornike Islamske zajednice. Biranje se vrši na temelju kandidatskih lista koje sadrže najmanje dvostruki broj kandidata od broja koji se bira. Mi u džematski odbor biramo 6 ljudi, u skupštinu medžlisa biramo 3 zastupnika, i biramo 2 delegata za tijelo koje bira sabornike. Prilikom pravljenja listi gledali smo da na listama budu kandidati iz svih dijelova našeg džemata. Inicijalnu listu su pripremili imam i džematski odbor, a onda smo i sve vas pozvali da dođete u nedjelju, 16.11.,  i predložite svoje kandidate. Jedan broj vas se odazvao tom pozivu. Svi prijedlozi su uvaženi, a kandidati stavljeni na listu.

Na dan održavanja izbora birački odbor je dužan osigurati da biračko mjesto bude otvoreno od 09-19 sati, osim za vrijeme trajanja džume namaza. Odmah nakon zatvaranja glasačkog mjesta birački spisak se zaključuje s posljednjim brojem na spisku, te se isti potpisuje od strane svih članova biračkog odbora. Nakon prebrojavanja glasačkih listića birački odbor će sačiniti zapisnik o rezultatima glasanja na biračkom mjestu za svaku kandidatsku listu odvojeno, te kompletan materijal, najkasnije u roku od 24 sata dostaviti Okružnoj izbornoj komisiji. Brojanje glasova je javno tako da svako onaj ko želi može prisutvovati brojanju glasova.

Za kraj poslušajmo vjerodostojni  hadis: “Najbolje su vam vođe koje vi volite i koji vas vole, koji vam dovu uče i za koje vi dovu učite. A najgori su oni predvodnicii koje vi mrzite i koji vas mrze, koje proklinjete i koji vas proklinju.“ Molim Uzvišenog da tako bude kod nas.

(Piše: mr. Ahmed ef. Purdić / Stari Ilijaš,  28.11.2014.)