HUTBA: SRCE JE TVRĐAVA

Hvala i zahvala pripadaju Allahu dž.š. koji je Svojim bogobojaznim robovima olakšao put do Njegova zadovoljstva, pokazao im Pravi put a vodiljom na njemu učinio slijeđenje Poslanika Muhammeda, s.a.v.s. Neka su salavati i selami na njega, njegovu časnu porodicu, ashabe i sve čestite Allahove dž.š. robove.

U vjerodostojnoj predaji se bilježi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Zaista u svakom tijelu ima jedan organ, ako je ispravan, ispravno je cijelo tijelo, a ako je pokvaren, pokvareno je cijelo tijelo, taj organ je srce. (Buhari i Muslim)

Svjesni smo da bez zdravog srca život čovjeka je otežan; mnogobrojne su tegobe koje imaju oni kod kojih ovaj organ ne radi kako treba. Naravno tema ove hutbe nije da sa medicinskog aspekta govorimo o bolestima srca. O tome su kompetentni govoriti doktori. Međutim, ono što trebamo znati jeste da kako god srce može biti bolesno i stvarati problem za funkcionisanje našeg organizma, pa čak dovesti i do smrti, isto tako moramo znati da kobne posljedice mogu biti kod onih kod kojih je bolesno duhovno srce.

Srce je zapovjednik svim drugim organima, oni će raditi onako kako im ono naredi. Ako je srce  zdravo, ono će izdavati one naredbe koje će biti dobre i korisne, ako je pak ono bolesno, i naredbe i djela koje će njegovom naredbom se činiti biće grijeh – ono što nije dobro.

Na tragu ovoga, Božiji poslanik Muhammed, a.s., nas je podučavao da od srca zavisi kakva će biti naša djela i hoće li ona biti primljena. Tako je Poslanik, a.s., govorio: „Djela se cijene prema namjerama…“

Namjere su, draga braćo, u našim srcima, zato naša srca moramo njegovati i paziti. Od ashaba Allahova Poslanika, a.s., po imenu Huzejfe ibn el Jeman, se prenosi da je rekao: „Četiri su vrste srca: Srce koje je čisto i u kome sija svjetiljka. To je srce vjernika. Srce koje je okorjelo. To je srce nevjernika. Srce koje je izvrnuto. To je srce licemjera koji je spoznao isitinu, ali je onda porekao. I četvrta vrsta srca je srce koje se napaja sa dvije materije: matrijom vjerovanja i materijom licemjerja. Koja od njih dvije prevlada, srce postaje ili srce vjernika ili licemjera.

Srce je poput tvrđave, tvrđave u koju prokleti šejtan svakodnevno nastoji provaliti, i koju nastoji osvojiti. Sačuvati tu svoju tvrđavu ćemo uspjeti ako njene slabe tačke dobro osiguramo te da njeno čuvanje povjerimo onima koje dobro poznajemo i koji su od povjerenja. To ćemo uraditi na način da sebe okitimo pohvalnim lijepim svojstvima i dobrim djelima. Oni su povjerljiva vojska koja će čuvati našu tvrđavu. Povjerimo na čuvanje svoje srce pohvalnim svojstvima, toj snažnoj vojsci koja će poraziti našeg otvorenog neprijatelja.

Ta svojstva su ljubav prema Allahu dž.š., ljubav prema Njegovom Poslaniku, zikrullah (spominjenje i veličanje Allaha dž.š.), učenje Kur'ana, klanjanje namaza, post, sadaka, lijepa riječ, pozitivne misli…

Ona vojska koja će sigurno izdati tvoju i moju tvrđavu i kojoj ni u kom slučaju ne smijemo povjeriti svoje srce je ljubav prema dunjaluku, strast, ljutnja, zavidnost, pohlepa, brzopletost, sumnjičavo mišljenje o muslimanima, poročan život, napuštanje ibadeta.

Ovo su svojstva koja naša srca predaju u ruke našem otvorenom neprijatelju, šejtanu prokletom, koji onda u njega u nosi nemir, kvari naša djela i vodi nas u propast. Ne prepustimo svoju tvrđavu tako lahko, već je čuvajmo i vodimo brigu o njoj.

Molimo Allaha dž.š. da naša srca osnaži vjerom u Njega, pouzdanjem i oslanjanjem na Njega te da ona kucaju u Njegovom zadovoljstvu. Amin!

Piše: Amel ef. Muminović / Stari Ilijaš,  24.02.2017. godine