HUTBA: ALLAHOVA STRANA ĆE SVAKAKO POBIJEDITI!

Neka su hvala i zahvala Allahu Uzvišenom. Osim Njega drugog Boga nema. Samo je On hvale dostojan. Njegovo je sve što je na nebesima i na zemlji. Svi će se Njemu vratiti.

Neka su salavati i selami Allahovom poslaniku i miljeniku Muhammedu, a.s., njegovoj časnoj porodici, uzoritim ashabima.

Braćo i sestre, muslimani i muslimanke, vi kojima je Allah ukazao svoju milost pa za uputu imate Časnu Knjigu, Kur'an Časni u kojem je sama istina. Okrenimo se Kur'anu, čitajmo Ga, slijedimo njegove poruke. Allah ga je objavio kao putokaz. Ko Kur'an uzme za vodiča neće zalutati, neće nesretan biti.

Uzvišeni Allah u suri El-Maide – suri koja se po objavi veže za medinski period objave Kur'ana, onaj period u kojem Muhammed, a.s., formira zajednicu muslimana, formira medinsku državu, objavljuje ajete koji će do Sudnjeg dana biti vodilja narodima koji Kur'an za vodiča prihvate. Kaže Uzvišeni Allah:

( 51 )   O vjernici, ne uzimajte za zaštitnike jevreje i kršćane! Oni su sami sebi zaštitnici! A njihov je onaj među vama koji ih za zaštitnike prihvati; Allah uistinu neće ukazati na Pravi put ljudima koji sami sebi nepravdu čine.

( 52 )   Zato ti vidiš one čija su srca bolesna kako se žure da s njima prijateljstvo sklope, govoreći: “Bojimo se da nas kakva nevolja ne zadesi.” A Allah će, sigurno, pobjedu ili nešto drugo od sebe dati, pa će se oni zbog onoga što su u dušama svojim krili kajati,

( 53 )   a oni koji vjeruju reći će: “Zar su to oni koji su se zaklinjali Allahom, svojom najtežom zakletvom, da su zaista s vama?” Djela njihova biće poništena, i oni će nastradati.

( 54 )   O vjernici, ako neko od vas od vjere svoje otpadne – pa, Allah će, sigurno, umjesto njih dovesti ljude koje On voli i koji Njega vole, prema vjernicima ponizne, a prema nevjernicima ponosite; oni će se na Allahovu putu boriti i neće se ničijeg prijekora bojati. To je Allahov dar, koji On daje kome hoće – a Allah je neizmjerno dobar i zna sve.

( 55 )   Vaši zaštitnici su samo Allah i Poslanik Njegov i vjernici koji ponizno namaz obavljaju i zekat daju.

( 56 )   Onaj ko za zaštitnika uzme Allaha i Poslanika Njegova i vjernike – pa, Allahova strana će svakako pobijediti.

( 57 )   O vjernici, ne prijateljujte s onima koji vjeru vašu za podsmijeh i zabavu uzimaju, bili to oni kojima je data Knjiga prije vas, ili bili mnogobošci – i Allaha se bojte ako ste vjernici –

( 58 )   i kad pozivate na molitvu i to za podsmijeh i zabavu uzimaju, zato što su oni ljudi koji ne shvaćaju.

( 59 )   Reci: “O sljedbenici Knjige, zar da nas osuđujete zato što vjerujemo u Allaha i u ono što nam se objavljuje, i u ono što je objavljeno prije – a većina ste grješnici?”

( 60 )   Reci: “Hoćete li da vam kažem koji su gori od takvih i koje će Allah još teže kazniti? Oni koje je Allah prokleo i na koje se rasrdio i u majmune i svinje pretvorio, oni koji su se šejtanu klanjali – njih čeka najgore mjesto, jer oni su najdalje s Pravoga puta odlutali.”

( 61 )   A kada vam dolaze, oni govore: “Vjerujemo!” ali oni dolaze kao nevjernici, a takvi i odlaze, a Allah dobro zna ono što oni kriju.

( 62 )   Vidiš mnoge od njih kako u grijehe i nasilje srljaju i kako ono što je zabranjeno jedu; ružno li je to kako postupaju!

( 63 )   Trebalo bi da ih čestiti i učeni ljudi od lažna govora i zabranjena jela odvraćaju; ružno li je to kako postupaju!

Braćo i sestre: Onaj ko za zaštitnika uzme Allaha i Poslanika Njegova i vjernike – pa, Allahova strana će svakako pobijediti.

Allahu naš, učini nas od onih koji će biti na pravoj strani, na strani istine, na strani pravde, na strani napretka, na Tvojoj strani. Amin

Prijenos džume-namaza možete pogledati u videu: