HUTBA: ŠEJTAN JE NAŠ OTVORENI NEPRIJATELJ!

Hvala i zahvala pripadaju Allahu Uzvišenom, Njemu pripada sva vlast, Njemu ćemo se svi vratiti.

Salavati i selami neka su Allahovom, dž.š., poslaniku i miljeniku, Muhammedu, s.a.v.s., njegovoj časnoj porodici, uzoritim ashabima.

Čovjek, draga braćo,  dok se čuva od grijeha živi u miru, onog momenta kada poklekne i kada pogriješi narušava taj mir. U njemu tada počinje borba. Nakon što smo prethodne dvije hutbe ukazali na dva grijeha koji su dosta rasprostranjeni među ljudima, među nama, nameće se pitanje: ko je taj koji čovjeka vodi u grijeh, ko je taj kojem je cilj da čovjek nema mira?

Uzvišeni Allah u suri El-Bekare, u 208. ajetu odgovara na ovo pitanje kad kaže: “O vjernici, živite svi u miru i ne idite stopama šejtanovim; on vam je, zaista, neprijatelj otvoreni.”

Draga braćo, Uzvišeni Allah želi svim Svojim robovima ono što je dobro, želi im mir i blagostanje. To nam potvrđuje i prvo čovjekovo stanište. Allah, dž.š., je čovjeku za mjesto življenja odredio Džennet i njegove ljepote. Onaj ko se povinuje Allahovoj, dž.š., odredbi živjeće džennetskim životom. Kada čovjek napusti ono što od nas naš Gospodar očekuje, onda taj mirni, džennetski život, zamijeni onim punim trnja, zlobe, iskušenja. Da ovakvim životom živimo cilj je prokletog šejtana koji je naš otvoreni neprijatelj, ali koji zahvaljujući svojoj upornosti, lukavosti, ali i našoj slabosti uspjeva da nas odvede u ono sa čim naš Gospodar nije zadovoljan.

U jednoj predaji stoji da je Iblis, Allah ga prokleo, došao Musau, a.s., koji je govorio sa Svojim Gospodarom, pa mu jedan od meleka reče: “Teško tebi, čemu se nadaš da ćeš ostvariti s njim dok je u ovakvom stanju?” Iblis mu reče: “Nadam se onom čemu sam se nadao i od njegovog oca Adema koji je bio u Džennetu.”

Ove Iblisove riječi su pokazatelj njegove neumorne borbe da nas zavede, a jednu od šejtanovih posebnih metoda u zavođenju ljudi nam objašnjava još jedna predaja vezana za Musaa, a.s.

Naime, zabilježeno je da je jedne prilike dok je Musa, a.s., sjedio u jednom sijelu, došao mu Iblis zaogrnut u šarenu kukuljicu. Kada mu se primakao, skinuo je kukuljicu i nazvao mu selam. Musa, a.s., ga upita: “Ko si ti?” On mu reče: “Ja sam Iblis.” A radi čega si došao?’ ‘Došao sam da ti nazovem selam zbog tvog izuzetnog položaja kod Allaha.’ ‘A šta predstavlja ova kukuljica koju si skinuo?’ ‘Pomoću nje kradem ljudska srca.’ Reci mi, upita Musa,a.s., kojim to grijehom uspostavljaš kontrolu nad čovjekom koji ga počini?’ ‘Kada čovjek počne da o sebi ima visoko mišljenje i da prikazuje i kazuje samo svoja dobra djela, a zaboravlja na svoje grijehe, onda ga savladam i uspostavim kontrolu nad njim.’

Vjernik treba da ima pozitivno mišljenje o svemu dobrom, pa tako i o sebi. Međutim, to pozitivno mišljenje se ogleda u nadi da će dobro koje radi biti uzrokom Allahove, dž.š., milosti. Vjernik zna da ni jedno dobro djelo nije dovoljno da bude spašen, ali isto tako vjernik se nada da će mnoštvo njegovih dobrih djela ga omiliti kod njegova Gospodara koji će Svojom Milošću preći preko njegovih loših djela.

Vehb b. Munebbih je rekao: “Iblis je sreo Jahja b. Zekerijjaa, a.s., pa je Jahja pitao: Reci mi kakve su ljudske prirode koje vi volite? On mu reče: ‘Postoji kategorija ljudi koji su zaštićeni kao i ti, i mi im ne možemo ništa. Postoji druga kategorija koji su u našim rukama kao lopta u rukama djece i mi smo ih prepustili njima samima. Postoji i treća kategorija, i oni su nam najteži. Mi napadnemo nekoga od njih i s njim uradimo šta hoćemo, a onda on pribjegne istigfaru (traženju oprosta) i pokvari sve naše djelovanje. Pa niti odustajemo od njega, niti možemo ostvariti svoj cilj s njim.”

Vjerujem da se većina nas pronalazi u ovoj trećoj kategoriji. Iako često pokleknemo i padnemo na testu u vidu činjenja grijeha, ipak pribjegavši istigfaru (traženju oprosta) nakon učinjenog grijeha imamo novu šansu. Poslovica kaže: Pao je onaj koji kad padne ne ustane, a nije pao onaj koji poslije pada ustane i nastavi dalje.

Zato, dragi brate, kada učiniš grijeh, ne gubi nadu! Učini istigfar i nastavi sa činjenjm dobra. Pa ako opet pogriješiš, ponovi i ponavljaj istigfar do kraja svoga života.

Molimo Allaha, Milostivog, Samilosnog da nam ukaže Svoju milost, da nas sačuva šejtana prokletog i da bude zadovoljan nama, našim djelima, riječima, našim mislima. Amin

Džamija Stari Ilijaš; 19.10.2018. godine

Hutbu održao: Amel ef. Muminović