HUTBA: KVALITETNO KORIŠTENJE VREMENA

Hutba – O kvalitetnom korištenju blagodati vremena. (Dženan-ef. Mahmutović – imam džemata Misoča)


Draga braćo, prolazak svakog dana i noći, smrt, sve su to jasni znakovi prolaznosti vremena i svega stvorenog pa i nas samih. Vrijeme je najveći dar i kapital koji svaki čovjek ima na raspolaganju. Svi mi nemamo ista materijalna dobra, na osnovu kojih se ljudi djele u kategorije bogatih ili siromašnih, ali kapital koji svi imamo i koji je zajednički svima nama, koji od bogatog može napraviti najvećeg siromaha i gubitnika i od siromašnog najvećeg bogataša jeste vrijeme. Šta će sa nama biti u konačnici zavisi od toga kako smo vrijeme koje nam je dragi Bog dao proveli. Uzvišeni Allah, dž.š., želeći nam ukazati na važnost vremena, kao trajni podsjetnik, objavljuje nam svima poznatu suru Asr, koju učimo gotovo svaki put u namazu, i zato bi trebalo dok je učimo da razmislimo u šta trošimo vrijeme i da vrijeme iskoristimo na ispravan način, jer Allah, dž.š., nakon što se zaklinje „Tako mi vremena“ ukazujući na njegovu važnost, nam se obraća i kaže da je na gubitku svako onaj ko svoje vrijeme ne iskoristi u vjerovanju i pokornosti, u činjenju dobrih djela, u preporučivanju i samom življenju istine i u strpljivosti. Komentirajući ovu suru, Sejjid Kutb je rekao: ”Ova sura ima samo tri ajeta, ali ona sadrži kompletan program ljudskog života kojem teži islam. Ona nudi islamski ”ustav” čija je suština sadržana u nekoliko riječi i opisuje islamski ummet i njegovu zemaljsku zadaću samo u jednom ajetu, a to je njen treći ajet: ”Koji vjeruju i dobra djela čine, i koji jedni drugima istinu preporučuju i koji jedni drugima preporučuju strpljenje.” Ona u cijelosti svjedoči nadnaravnost koju ni u kom slučaju ne može ljudski genij smisliti i izreći, već je samo može Bog objaviti. Ta tri kratka ajeta su jasna poruka čovječanstvu da postoji samo jedan put koji vodi uspjehu, sreći i dobitku. Granice tog Puta spasa omeđene su i naznačene u suri El-Asr, a sve izvan tih granica je sigurna propast i očiti gubitak.” Dokaz da je na gubitku svako onaj ko ne iskoristi vrijeme u navedene četiri stvari su nam i kur'anski ajeti u kojima Allah, dž.š., govori o stanovnicima džehennema, jer na pitanje šta ih je odvelo u džehennem oni će reći da nisu namaz obavljali, da nisu činili dobra djela, siromahe pomagali, da su vrijeme u besposlici provodili i da su poricali Dan kada će pred Boga svi skupljeni biti i za svoja djela odgovarati. Koliko je onih koji dani i noći umjesto u namazu, zikru, učenju Kur'ana, po vazdan i po svunoć do jutarnjih sati uz haram, u besposlici troše dragocjeno vrijeme. Osim ovih gore pomenutih kur'anskih ajeta iz sure Muddesir, još jedan ajet koji nam potvrđuje da je gubitnik svaki onaj koji darovano vrijeme ne iskoristi jeste i ajet koji opet govori o stanovnicima džehennema: „Oni će u njemu jaukati: Gospodaru naš, izbavi nas, činićemo dobra djela, drukčija od onih koja smo činili“ A zar vas nismo ostavili da živite dovoljno dugo da bi onaj koji je trebao da razmisli imao vremena da razmisli, a bio vam je došao i onaj koji opominje? Zato iskusite patnju, nevjernicima nema pomoći! (Fatir, 37) Svi ovi ajeti nam jasno govore da stanovnici džehennema jedino za čim žale i što žele jeste da se vrijeme vrati, a ono se ne vraća, jer ono stanje u kojem se nalaze je upravo što vrijeme koje je dragi Bog dao svima nama kao dar da ispunimo misiju svog postojanja, vjerujemo i činimo dobra djela, nisu proveli na ispravan način, nisu ga iskoristili kako treba. U posljednjem navedenom ajetu bitna su dva momenta došao je onaj koji nas opominje, tj. imamo i Kur'an i Poslanika, a.s., koji nas upozorvaju da iskoristimo vrijeme. Allah evo u suri Asr i drugim ajetima, a Poslanik, a.s., u poznatom hadisu kaže: „Iskoristi pet stvari prije nego te stigne drugih pet: zdravlje prije bolesti, slobrodno vrijeme prije zauzetosti, život prije smrti, imetak prije siromaštva, mladost prije starosti.“, ako pogledamo sve stvari su vezane za vrijeme koje ljudi lakomisleno troše i zato ne čudi što je Poslanik, a.s., rekao: „Dvije blagodati su neiskorištene od strane većine ljudi: zdravlje i slobodno vrijeme.“ Jer koliko je zdravih ljudi, kojima je Bog dao imetak, snagu, pamet, vrijeme to provode ili potroše u ono čime će izazvati Allahovu srdžbu. I drugi bitan momenat jeste da je Allah, dž.š., svakome dao dovoljno vremena da razmisli, da shvati, šta je ispravno a šta ne, kako da provede svoj život i potroši vrijeme kao najveći kapital, jer nije bitno ni ko si, ni šta si, da li imaš ili ne, bitno je kako vrijeme provodiš u pokornosti ili nepokornosti dragom Bogu, jer vrijeme i svaka druga blagodat koju imaš te čini bogatim ili siromašnim zavisno od toga u šta je trošiš. Jer kad god pitate uspješnog čovjeka, studenta ili bilo koga koji je postigao neki uspjeh prvo što kaže jeste da je uložio puno vremena i truda, što znači bez kvalitetno iskorištenog vremena nema uspjeha ni na dunjaluku, ni na ahiretu. Uspjeh u porodici ćeš postići onoliko koliko kvalitetno vrijeme provedeš s njima. Tako je i u svemu drugome. Svaki naš neuspjeh i poraz je rezultat loše provedenog ili iskorištenog vremena. Rezultat mnogih neuspjeha, danas, jeste što vrijeme mnogi ljudi provode u besposlici, u raspravama, ogovaranju i slično po društvenim mrežama, kafanama i slično. Uzmite samo mobitel ko god je naučio na njemu tipkati i staro i mlado sate i sate izdangubi gledajući tamo sve i svašta, komentarušući sve i svašta, a namazi mu prolaze, Kur'an mu zatvoren, dijete mu odrasta bez da u njega ulaže dosta svog vremena, kroz razgovor, druženje itd. Mi često čujemo da neko kaže loš dan, loša vremena, prokleta, itd. Mi ne bismo trebali to govoriti jer vrijeme je isto, samo mi svojim izborom i načinom kako ga provodimo činimo kako će izgledati naš dan i naš život i da li će vrijeme biti za nas ili protiv nas. Svaki novi dan, koji je nova prilika za svakoga od nas, će biti uspješn i bolji onoliko koliko mi kvalitetno iskoristimo preostalo vrijeme naših života, naše zdravlje, imetak, itd., a kako to iskoristimo vrijeme danas vidjet ćemo rezultat sutra i na ovom i na onom svijetu. „Preko noći postaje slavan samo onaj koji je danima neumorno radio„ kaže Ford. Predaje kažu da je je sabah vredniji od dunjaluka, blago onom ko svaki dan sabahom započne, a jacijom završi, i ko je u tome ustrajan, jer dobro započeto dobrim i završi, a loše početo ne može dobrim završiti. Ko danas ostavi alkohol, kocku, laž, sutra će mu biti bolje, ko danas uči sutra će mu biti bolje, ko danas provede kvalitetno vrijeme s porodicom sutra će mu biti bolje jer će ga to djete paziti i prema njemu se bolje odnositi.
Kada čovjek iskreno učini pokajanje Allah mu loša djela preinači u dobra! U Sahihu-l-Buhariji je zabilježen hadis El-Berra'a, r.a., pripovijeda: „Vjerovjesniku s.a.v.s., je došao neki čovjek naoružan, u pancirnom odijelu i rekao: „O Allahov Poslaniče, da li da se borim ili da primim islam?” On mu reče: „Primi islam, a zatim se bori.” On je primio islam, borio se, a zatim poginuo, na šta je Allahov Poslanik, s.a.v.s. rekao: „Uradio je malo, a dobio puno nagrade.” Bio nevjernik, primio islam, otišao u borbu, pogino i kako reče Poslanik, a.s., uradio malo, postigao puno. Brate ako danas ostaviš grijeh i pokaješ se, iskreno Allahu na sedždu padneš, i da odmah poslije preseliš možda taj jedan namaz, jedno dobro djelo te džehennema sačuva. Zato, činimo istigfar i ostavljajmo loše, samo će nam tako svaki novi dan biti bolji i lijepa nas budućnost, ako Bog da, čeka.. Poslanik, a.s., kaže: “Onaj koji se pokaje za počinjeni grijeh isti je kao onaj koji grijeh nije ni počinio.” Ako žudimo spasu, boljem sutra, a svi žudimo, onda putem spasa moramo i ići, jer Allah, dž.š., kaže: ’A onaj koji želi onaj svijet i trudi se da ga zasluži, a vjernik je, trud će mu hvale vrijedan biti.’’ (El-Isra, 19.) tj. ko želi Džennet, on će se truditi da svoj život provede da to postigne, jer ako vrijeme ne iskoristiš u dobru, ono će tebe iskoristiti u zlu. U Kur'anu stoji: “Allah zaista nikakvu nepravdu ne čini ljudima, već je ljudi sami sebi čine.” (Junus, 44) Draga braćo, nemojmo sebe svojim rukama bacati u džehennem. Nemojmo vrijeme trošiti u besposlicu, neki se ljudi slomiše da im prođe vrijeme, ne znaju šta će od sebe, a dan mu prođe da nije rekao elhamdulillah, proučio salavat na Poslanika, a.s., klanjao, itd. Vjernik tako ne postupa, vjernik se trudi i gleda šta je za sutra pripremio, sa čime će izaći pred Allaha, i zato pazi šta radi, jer je Allah naredio: „O vjernici bojte se Allaha i neka svako pogleda sta je pripremio za sutra.“
Molim Allaha da budemo svjesni blagodati vremena i da ga iskoristimo kako je On zadovoljan, a ne kako bi izazvali Njegovu srdžbu i gnjev. Gospodaru naš, uputi nas na pravi put, učini nam boljim ono što dolazi od onoga što je prošlo. Bolesne izlijeći, siromašne opskrbi, zalutale uputi, zulumčare osvijesti i naša srca u Tvojoj vjeri učvrsti. Amin.

Hutba održana u džamiji Misoča; 29.01.2021.

Pripremio: Muhamed Bilinović