HUTBA: ISTINOLJUBIVI

https://www.facebook.com/dzematsi/videos/662651001339842

Hvala Allahu, dž.š., našem Stvoritelju, Koji nam je poslao Muhammeda, a.s., sa jasnom uputom kako bismo zadobili sreću na oba svijeta.

Kao vjernici u Allaha, dž.š., proživljenje poslije smrti i polaganje računa na Sudnjem danu sigurno je da se vrlo često zapitamo kakav je naš konačan ishod. Sigurno se zapitamo kakvi ćemo doći pred Gospodara i kakav će On, s.v.t. imati odnos prema nama.

Ove i narednih nokoliko hutbi ćemo govoriti o nekoliko kategorija ljudi koji su sretnici i na dunjaluku i na ahiretu. Govor o ovim kategorijama ljudi ima za cilj da se upoznamo sa njihovim svojstvima, a kako bismo se istim okitili i kako bismo koračajući njihovim stopama postigli njihove stepene.

Kada spomenemo šehide, one koji su dali svoje živote na Božijem putu, uvijek se o njima govori sa posebnim poštovanjem, kao onima koji su postigli visoke stepene i kao one koji su posebno društvo. Međutim, danas nećemo govoriti o njima, danas ćemo govoriti o jednoj skupini vjernika kojima je i Kur'anom i hadisom data prednost u odnosu na šehide.

Uzvišeni Allah u suri En-Nisa, u 69. ajetu kaže: Koji se Allahu i Poslaniku pokoravaju, takvi su sa onima koje je Allah darovao Svojim darovima: vjerovjesnicima, istinoljubivima, šehidima i dobrim ljudima. O, kakvo je divno takvo društvo!

Prenosi se da je Allahov Poslanik, a.s., jedne prilike se obratio brdu Uhud rekavši mu: Smiri se, o Uhude, na tebi su Vjerovjesnik, istinoljubivi i šehidi!

I u citiranom ajetu, kao i hadisu vidimo da su nakon Allahovih odabranika, poslanika spomenuti istinoljubivi.

Ko su istinoljubivi?

To su oni koji kada govore o nečemu govore onako kako jeste. To su oni koji ne strahuju da kažu istinu. To su oni koji imaju iskren nijjet, iskren govor i djela koja iskreno rade u ime Allaha.

To su oni koji su privrženi Allahu Uzvišenom, koji posjeduju znanje.To su oni koji su ustrajni na istini i koji duboko uvjereni u Božiju odredbu znaju da im to što su na istini u konačnici neće naškoditi. To su oni koji kada je istina u pitanju, nikada ne prave kalkulacije, talove.

Jedan od onih koji je imao nadimak Istinoljubivi je bio Ebu Bekr, r.a. Kada je riječ o pokornosti Allahu i Njegovom Poslaniku, o povjerenju prema Allahu i Njegovom Poslaniku, Ebu Bekr, r.a., nije imao nikakvih kalkulacija ni sumnji. Dobro nam je poznat detalj o njegovom odnosu prema miradžu Allahova Poslanika, a.s. Njemu je bilo dovoljno samo jedno – ako je to Poslanik kazao onda je to istina i onda se to ne dovodi u pitanje.

Braćo draga, ti koji želiš da budeš u društvu odabranih, neka znaš da je najveća deredža koju možeš postići da budeš od onih koji su istinoljubivi. Na putu istine ne kalkuliši! Držati se istine neka bude tvoj životni princip od kojeg nikada nećeš odustati. Istina i iskren odnos polaze od srca, a očituju se u našoj iskrenoj riječi i iskrenom postupku uvijek, na svakom mjestu u svakoj prilici i prema svakoj osobi.

Danas smo nažalost svjedoci da ljudi olahko posegnu za lažima, netačnim informacijama, ali isto tako i onim ljudim koji istini teže samo ako od nje imaju kakavu korist. Ako je na njihovu štetu ili štetu onih od kojih imaju kakve koristi, onda je prešute.

Završimo porukom Allahova Poslanika, a.s.: Nema sumnje da istinoljubivost vodi ka dobročinstvu, a dobročinstvo vodi u Džennet. Posredstvom istinoljubivosti čovjek kod Allaha, dž.š., biva upisan kao iskren rob. Nema sumnje da laž vodi u grijeh, a grijesi vode u Džehennem. Čovjek govori neistinu sve dok kod Allaha, dž.š., ne bude upisan kao lažljivac. (Buharija)

Molimo Allaha da budemo od istinoljubivih, iskrenih. Da na istini živimo i sa njom sa ovoga svijeta preselimo. Amin