HUTBA O ZEKATU I SADEKATUL-FITRU

Hvala Allahu, Gospodaru svjetova. Neka je salevat i selam na našeg  Vjerovjesnika, Muhammeda, njegovu časnu porodicu i plemenite ashabe!

Poštovana braćo i sestre,

Danas je 16. dan mjeseca ramazana. S večerašnjim zalaskom sunca nastupa mubarek noć Lejletu-Bedr, a sutra je Dan pobjede na Bedru, kada se prisjećamo jednog od najvažnijih događaja i najvećih postignuća u ranoj povijesti islama. Na sutrašnji dan, 17. ramazana 624. godine po Miladu, malobrojna skupina ashaba predvođena Vjerovjesnikom, a.s., suočena s neočekivanim napadom mnogobrojnijeg neprijatelja, pokazala je veliku požrtvovanost, hrabrost, odlučnost i odanost Poslanikovom putu i misiji. Snagom svoga imana i velikim pregnućem, uz Allahovu pomoć, uspjela je poraziti agresora i sačuvati svoju slobodu, zemlju i pravo na dostojanstven život. Ovim povodom sjećamo se hrabrih i nepokolebljivih učesnika bitke na Bedru, boraca i šehida, koji su svojim životima branili i odbranili svoju slobodu, pravo na život, vjeru, čast, dostojanstvo, istinu i pravdu.

Svevišnji o ovoj velikoj pobjedi i uspjehu govori na više mjesta u Kur'anu. U suri Ali ‘Imran (123. ajet) kaže: „Allah vas je pomogao i na Bedru, kada ste bili malobrojni – zato se bojte Allaha, da biste bili zahvalni.“

U suri El-Enfal (45-46. ajeti) u kontekstu kazivanja o Bedru, Svevišnji poručuje vjernicima: „O vjernici, kada se s kakvim neprijateljem suočite, smjeli budite i neprestano Allaha spominjite da biste postigli što želite. I pokoravajte se Allahu i Poslaniku Njegovu, i ne prepirite se da ne biste klonuli i bez borbenog duha ostali; i budite izdržljivi, jer Allah je, zaista, na strani izdržljivih.“

Duh Bedra, njegove poruke i pouke trajna su inspiracija za sve generacije muslimana do kraja ovoga svijeta. One nam otkrivaju tajnu uspjeha u suočavanju s velikim životnim izazovima i kušnjama. A svaka generacija muslimana pa i ova naša današnja suočava se sa svojim bedranskim kušnjama i izazovima. Da bismo se uspješno nosili s njima neophodno je stalno podsjećanje na pouke i poruke Bedra, kao i na pouke o uzrocima neuspjeha na Uhudu dvije godine poslije Bedra, prije svih da unutrašnja podvajanja i pohlepa za vlašću i dunjalučkim dobrima vode porazu. Ove dvije unutrašnje slabosti uvijek se skupo plaćaju.

Poštovani vjernici i vjernice,

Ramazan je najbolje vrijeme za preispitivanje i sviđanje računa sa sobom, sa svojim odnosom prema obavezama koje nam je propisao Svevišnji Gospodar. Jedna od tih važnih, temeljnih obaveza jeste obaveza iskazivanja zahvalnosti Stvoritelju na blagodati imetka izvršavanjem imovinskih obaveza/ibadeta zekata i sadekatul-fitra.

Ibadetom zekata duša se čisti od pokuđenih osobina škrtosti, sebičnosti i pohlepe za prolaznim dunjalučkim dobrima, a imovina se njime čisti, štiti i uvećava. Uzvišeni Allah kaže:و ما أنفقتم من شيئ فهو يخلفه و هو خير الرازقين

,,…što god vi udijelite, On će to nadoknaditi, On najbolje opskrbljuje“. (Sebe’, 39)

و ما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون

,,A za zekat koji izdvojite da biste Allahovo zadovoljstvo stekli – takvi će dobra djela Svoja umnogostručiti.” (Er-Rum, 39)

Vjerovjesnik, a.s. je rekao: ,,Kada izdvojiš zekat  iz svog imetka, štitiš ga i odstranjuješ iz njega ono što je, po tebe, zlo u njemu.“ (El-Hakim) Također, zabilježeno je da je Muhammed  a.s. rekao: ,,Zaštitite svoj imetak davanjem zekata.“ (Ebu Davud)

S druge strane, u osnovnim izvorima islama, Kur’anu i sunnetu, navodi se žestoko upozorenje onima koji ne izvršavaju ovu obavezu. U suri Et-Tevbe, 34 – 35. ajet,  Svevišnji upozorava: „Onima koji zlato i srebro (tj. imovinu) gomilaju i ne troše ih na Allahovom putu – navijesti bolnu patnju…“ Tumačeći upozorenje sadržano u ovom ajeti-kerimu, ulema naglašava da se ono odnosi na imovinu iz koje se ne izdvaja zekat, ne i na imovinu iz koje se izdvaja zekat.

Ispravnost ibadeta zekata uvjetovana je iskrenim nijetom prilikom izdvajanja propisanog iznosa iz imovine koja dostiže iznos nisaba te propisanim mjestom izvršenja, a to je Bejtul-mal. Od momenta propisivanja ove stroge islamske obaveze pa sve do preseljenja  Vjerovjesnika a.s. prvoj generaciji muslimana (ashabima) bilo je jasno da njeno izvršenje organizira ulul-emr, tj. nadležni organ u zajednici muslimana, o čemu nije bilo dvojbe među njima.

Obaveza institucionalno organiziranog izdvajanja i prikupljanja zekata u Bejtul-mal utemeljena je 103. ajetom sure Et-Tevba: “خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها“ „Uzmi iz imovine njihove zekat da ih njime očistiš i blagoslovljenim učiniš“. Vjerovjesnik, a.s., realizirao je ovu Božiju zapovijed putem institucije organiziranog prikupljanja zekata u Bejtul-mal koje će vršiti ovlašteni službenici. Svi službenici koje su Vjerovjesnik a.s., i pravedne halife poslije njega, slali u različite krajeve kao prikupljače zekata zahtijevali su od muslimana da zekat predaju u Bejtul-mal. Nije zabilježeno da su dozvoljavali pojedincima izdvajanje zekata prema njihovom nahođenju, niti da je bilo ko od njih  takvo postupanje smatrao izvršenjem obaveze zekata.

Argumenti koji govore o šerijatskoj utemeljenosti organiziranog prikupljanja zekata izravno se odnose na ustanovu zekata, ali se na osnovu idžtihada i fetve naših vjerskih autoriteta isti propis primjenjuje i na sadekatul-fitr, budući da su korisnici sadekatul-fitra, prema tumačenju uleme našeg mezheba, isti kao i korisnici zekata. Kao važan argument za ovakav idžtihad istaknuti su opći interes i potreba Zajednice.

Na temelju Poslanikovog sunneta i prakse Hulefai-rašidina jasno je da je islamska vlast (ulul-emr) nadležna da određuje prioritete i dinamiku raspodjele prikupljenih sredstava, a ne pojedinci – obaveznici zekata shodno njihovim individualnim, subjektivnim procjenama i željama.

Oživljavanje i afirmacija autentične Vjerovjesnikove, a.s., prakse institucionalnog pristupa pitanju prikupljanja i raspodjele zekata i sadekatul-fitra kod nas bilo je od presudnog značaja za očuvanje islama i muslimana na ovim prostorima.

Nosilac tog emaneta kod nas je Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini i ona nastoji vršiti taj emanet u skladu s kur'anskim smjernicama – predano i odgovorno.  Slijedeći kur'anski imperativ i sunnet Poslanika, a.s., kao i praksu pravednih halifa, osnovala je Fond Bejtu-l-mal, u koji se prikupljaju sredstva zekata i sadekatu-l-fitra, a potom raspodjeljuju onima kojima pripadaju.

U  okviru Bejtul-mala Islamske zajednice postoje fondovi u koje su, na osnovu savremene kontekstualizirane interpretacije ajeta o korisnicima zekata, uključene sve Kur'anom imenovane kategorije primalaca zekata. Zahvaljujući takvom opredjeljenju i ustrojstvu Bejtul-mala kao i svojoj ukupnoj organizaciji, Islamska zajednica je u prilici da značajno pomogne socijalno osjetljivim kategorijama stanovništva, siromašnim i ugroženim pojedincima i porodicama, da povratnicima na svoja ognjišta olakša povratnički život, da pruži podršku odgojno-obrazovnim ustanovama Islamske zajednice, posebno kad se radi o troškovima domskog smještaja učenika; naročito ističemo važnost podrške novoosnovanoj medresi „Reis Ibrahim ef. Maglajlić“ u Banja Luci, koja se u cijelosti finansira sredstvima Bejtul-mala. Uz spomenuto, podrška iz Bejtul-mala pruža se radu naših mekteba i predškolskih ustanova Islamske zajednice, stipendira se velik broj učenika i studenata, pruža se podrška promociji vrijednosti braka i porodice, aktivnostima Mreže mladih, pomoć se usmjerava i osobama s posebnim potrebama, zatim za hifz Kur'ana, centrima za liječenje od ovisnosti, udruženjima koja se bave društveno korisnim radom. Od nemjerljive je važnosti podrška medžlisima i džematima u mjestima povratka, od kojih mnogi ne bi mogli opstati bez te podrške. Napominjemo da prioritete i način raspodjele prikupljenog zekata i sadekatul-fitra predlaže Rijaset, a usvaja Vijeće muftija. Opći nadzor kao i usvajanje izvještaja o raspodjeli sredstava prikupljenih u Bejtul-mal vrši Sabor Islamske zajednice.

Kao članovi i pripadnici naše Zajednice možemo biti ponosni što smo reaktivirali i afirmirali ovu izvornu islamsku praksu i sunnet Božijeg Poslanika, a.s., i time osigurali ispravnost izvršenja temeljnih islamskih imovinskih obaveza.

Zahvaljući u dobroj mjeri oživljavanju i reafirmaciji institucije Bejtul-mala u savremenom kontekstu, Islamska zajednica je odgovorila povijesnom zadatku očuvanja emaneta vjere i organizirane Zajednice na ovim prostorima, osiguravajući pretpostavke za njen dalji razvoj i napredak.

Takvim svojim radom Islamska zajednica je stekla povjerenje vjernika, što se potvrđuje i konstantnim rastom prikupljenih sredstava zekata i sadekatul-fitra u fond Bejtu-l-mal.

Poštovana braćo i sestre,

Neka su vam hairli i mubarek ramazanski dani. Da ih provedete sa svojim porodicama i prijateljima u ugodnoj atmosferi i lijepom raspoloženju. Pozivamo vas da se svesrdno uključite i podržite aktivnosti Islamske zajednice, posebno one koje se realiziraju tokom mjeseca ramazana. Time ćete dati vlastiti doprinos njenom razvoju, stabilnosti i sigurnosti kao i razvoju i stabilnosti naše šire društvene zajednice.

Allahu dove upućujemo da ukabuli naše ibadete kao i ostala naša dobra djela, da zbliži naša srca i da nas uvede u okrilje Svoga rahmeta, magfireta i rizaluka.

Amin, ja Rabbel-alemin!

prof.dr. Enes-ef. Ljevaković, zamjenik reisul-uleme