VRIJEDNOST MJESECA MUHAREMA I POSTA NA DAN AŠURE

Allahov sveti mjesec muharem je blagoslovljeni mjesec. To je prvi mjesec u hidžretskom kalendaru i jedan od četiri sveta mjeseca. Allah dž.š u Kur'anu kaže: “Broj mjeseci u Allaha je dvanaest, prema Allahovoj knjizi od dana kada je nebesa i zemlju stvorio, a četiri su sveta, to je prava vjera. U njima ne griješite.” (At-Tewba)

Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov poslanik rekao: “Najbolji post poslije mjeseca  ramazana, je post u mjesecu muharemu, a najbolji namaz poslije farz-namaza je noćni namaz.” (Muslim)

Muharem je mjesec koji pruža mogućnost svim vjernicima da se oplemene, izdignu imanski i moralno na još više deredže i zasluže time Allahovu milost i oprost grjeha. Pred nama je još jedna prilika da zaradimo veliku Allahovu nagradu i očistimo se od grjeha. Tu nagradu možemo zaslužiti samo postom i namazom. Post je radi Allaha, pa zato Allah za to nagrađuje. U nastupajućim danima oživimo sunet našeg vjerovjesnika Muhameda s.a.v.a. Od Ebu Bekra r.a. se prenesi da je Poslanik a.s rekao: “Godina se sastoji od dvanaest mjeseci, od koji su četiri sveta, tri su uzastopna i jedan odvojen: zul-kade, zul hidže i muharem, a potom redžeb koji pada između dva džumada i šabana.” (Buhari)

Muharem je veoma važan mjesec. U njemu ne griješite, ne činite grijeh u svetim mjesecima, jer je mnogo, mnogo teži grijeh počiniti u ovim nego u drugim mjesecima. Mjesec muharem je pun berićeta, mjesec muharem nas podsjeća na događaj hidžre Allahovog Poslanika a.s. i njegovih ashaba r.a., na jačanje islamskog poziva (dawa) i formirajnje islamske države u Medini. Deseti dan ovog časnog mjeseca podsjeća na uspjeh, Allahovu pomoć i spas poslanika Musa a.s.

Uzvišeni Allah učinio je izuzetno vrijednim i odobranim ovaj mjesec i umnogostručio nagradu onome ko se odluči da ga u postu provede.

U arapskom izraz ašura je izvednica iz riječi ašer, što znači broj deset. Mudrost posta dana ašure jeste u tome što je tog dana Allah dž.š. spasio Musa a.s. i njegov narod od Faraonove nepravde i potopio Faraona i njegove snage. Muhamed a.s ovaj dan obilježavao je postom. On je rekao: “Ovaj post pokazuje da je vjera Allahovih poslanika jedna, te da je islam blagodat za cijeli ljudski rod.”

Ibn Katame.r.a. prenosi od od Poslanika s.a.v.a.: “Post tri dana u svakom mjesecu 13. 14. i 15. dan i ramazan do ramazana je poput neprestanog posta. Post Arefata briše grijehe protekle i dolazeće godine, a post ašure briše grijehe protekle godine.” (Muslim, Tirmizi, Ebu Davud i Nesai)

Safija Ahmed Ishak kaže: “Mustehab je postiti deveti i deseti dan muharema, jer je Poslanik a.s. postio deseti dan, a imao je nijet da posti i deveti dan, međutim preselio se na ahiret.” Na osnova ovog može se reći da je mustehab postiti 9. i 10. dan muharema. Učenjaci su naveli nekoliko razloga zašto je deveti dan muharema mustehab:

  1. Da bi se razlikovali od Jevreja (koji poste samo 10. dan),
  2. Ako bi se desilo da je dan ašure u petak, mi moramo postiti petak i subotu ili četvrtak i petak, jer se samo petak kao jedan dan ne posti.

Širom muslimanskog svijeta pa i kod nas, hašura je poznata kao slatka smjesa od  žitarica, zrnevlja, smjesa kuhana u kazanu i jede se desetog dana muharema. Na kraju molim Allaha da nas učini nakon ovih dana boljim nego što smo bili prije njih! Da nas učini uspješnijim u novoj hidžretskoj godini! Da nam istinu pokaže! I da budemo od onih koji slušaju i povode se za istinom!

O Milostivi, primi naš post, naše namaze i sve ibadete koje činimo, Ti si najmilostiviji! Blagoslovi nas ovim  svetim mjesecom! Učini nas od onih koji stiču  korisnu  nauku! Oprosti nam grijehe i počasti nas u dženetu da budemo sa poslanicima, ashabima, šehidima i dobrim  mu'minima! Amin!

(Piše: Ramiz. ef. S. Abdul Rauf / rijaset.ba)